Cultuuroverleg
Meetjesland

Meet Erfgoed Meetjesland

Projecten

Meet Erfgoed Meetjesland

04 jul 2022

Erfgoedvrijwilligers

Medewerkers van lokale besturen

In 2020 & 2021 werkten we met RaadSaam Erfgoedprojecten en procesbegeleider Iris Steen aan een onderzoek van de aanwezige erfgoedcollecties in het Meetjesland. Dit ambitieus project kreeg de naam Meet Erfgoed Meetjesland en resulteerde in een dynamische landschapstekening van het cultureel erfgoed in de regio.

Deel dit artikel

facebook twitter

Het rapport functioneert als een richtinggevend kader ter onderbouwing van de projecten en dienstverlening van de erfgoedcel. Deze landschapstekening geeft een beter zicht op de noden, ambities en toekomstplannen van erfgoedverenigingen, andere collectiehouders en dragers van immaterieel erfgoed.
Op basis van een online bevraging en gesprekken met beheerders van erfgoedcollecties en van religieus erfgoed in kerken zijn hun noden in kaart gebracht en ontwikkelingslijnen uitgezet. Aan de hand van een onderzoek naar de erfgoedthema’s die kenmerkend zijn voor de regio en in overleg met de erfgoedcel is muziekerfgoed aan de landschapstekening toegevoegd.

Met de methodieken die in dit onderzoek gehanteerd zijn, kunnen de erfgoedcel en de partners in de regio de landschapstekening steeds aanvullen en daarmee de erfgoedthema’s in de streek verder uitdiepen, ook wat betreft immaterieel cultureel erfgoed. Op middellange termijn kan met de resultaten van elke stap een goed gedocumenteerd overzicht gemaakt worden van de collecties, de regionale erfgoedthema’s en de wensen en noden van collectiebeheerders. Die kunnen dan samenkomen in een regionaal collectieplan. Een eerste versie daarvan is op basis van dit onderzoek nu al gemaakt.

Een belangrijke vraag van de erfgoedcel was expertise van de erfgoedvrijwilligers in kaart te brengen, zodat deze ingezet kan worden voor onderlinge deling van kennis en ervaring. Hiertoe is vooral ingezet op het overdragen van een methodiek aan de medewerkers van de erfgoedcel, waarmee zij expertise kunnen laten benoemen en inzetten in onderlinge uitwisseling.

Bedankt aan alle enthousiastelingen die hebben bijgedragen aan het onderzoek!

Klik hier voor het integrale rapport

 

Noden en wensen

Erfgoedcollecties
 • Beschikbaar stellen van collectieregistratiesoftware.
 • Ondersteuning bij digitalisering en duurzaam beheer van digitaal erfgoed.
 • Depotruimte en eigen werkruimtes.
 • Nieuwe vrijwilligers.
Religieus erfgoed
 • Meer mensen betrekken bij het religieuze erfgoed.
 • Onderlinge uitwisseling van ervaringen.
Muziekerfgoed
 • Een overzicht maken van het muziekerfgoed in het Meetjesland.

Ontwikkelingslijnen

Erfgoedcollecties
 • Naar een regionaal digitaal museum: erfgoedbeheerders tonen hun 20 mooiste voorwerpen op Erfgoedbank Meetjesland.
 • Naar een culturele biografie van het Meetjesland: verdieping van de regiothema’s en het regionale collectieplan.
 • Kennisborging over de collecties.
Religieus erfgoed
 • Een transitieplan voor collecties van her- en neven te bestemmen kerken.
 • Samenwerken aan acties om meer mensen bij het religieuze erfgoed te betrekken.
Muziekerfgoed
 • Een project over de betekening van muziek voor jongeren vroeger en nu.
 • Tijdlijn van het muzikale verleden van het Meetjesland.
 • Delen van muzikale verhalen.

Recente nieuwsberichten

Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?