Cultuuroverleg
Meetjesland

COMEET gaat 8 uitdagingen aan!

Cultuur

COMEET gaat 8 uitdagingen aan!

COMEETproject

Kennisdossier

Terug naar overzicht

In de periode 2020-2025 neemt COMEET de bovenlokale regierol op vanuit onze vier ‘functies’: COMEET als platform, netwerk, steunpunt en kenniscentrum. Zo helpt COMEET het bovenlokale cultuurveld om acht regiospecifieke kansen te grijpen en uitdagingen het hoofd te bieden.

Om dit uit te werken tot een actieplan, kruisen we de vier strategische doelstellingen met de acht kansen en uitdagingen voor het bovenlokale cultuurveld in de regio. Dat helpt ons om onze operationele doelstellingen concreet te maken.

COMEET gaat 8 uitdagingen aan!

Identiteit

COMEET als

PLATFORM

COMEET als

NETWERK

Zichtbaar maken van vernieuwende praktijken die inzetten op onze gedeelde landschappelijke identiteit. Erfgoed gericht inzetten als grondstof voor lokale en regionale identiteit.

 

COMEET als

STEUNPUNT

COMEET als

KENNISCENTRUM

Cultuur in buurten, wijken en leefkernen stimuleren en ondersteunen. Erfgoedcollecties ondersteunen op vlak van behoud en beheer en helpen ontsluiten.

 

Ruimte

COMEET als

PLATFORM

COMEET als

NETWERK

Promoten en verspreiden van   het cultureel aanbod en publieksgericht erfgoed.

 

 

 

Inzetten op de mobiliteit van en naar de culturele infrastructuur in de regio, in samenspraak met alle betrokken partners.

Regiobib Meetjesland helpt lokale gemeenschappen bij het leggen van betekenisvolle verbindingen.

 

COMEET als

STEUNPUNT

COMEET als

KENNISCENTRUM

Actief kansen stimuleren en faciliteren om nieuwe, bijkomende culturele ruimte te creëren.

 

 

Regiobib Meetjesland versterkt de bibliotheekmedewerkers in hun competentie-ontwikkeling.

Ondersteuning vanuit de expertise van COMEET rond lokale projecten met bovenlokaal potentieel.

 

Inclusiviteit

COMEET als

PLATFORM

COMEET als

NETWERK

Stimuleren en faciliteren van innovatieve praktijken die inzetten op een laag-drempelige toegang voor alle Meetjeslanders tot een cultureel aanbod.

Regiobib Meetjesland ontwikkelt een kwalitatief en toegankelijk aanbod dat beantwoordt aan de noden van de bevolking.

Mensen in armoede betrekken bij de uitrol en uitvoering van UiTPAS Meetjesland, via communicatie en representatie.

Streven naar een betekenisvolle participatie van alle Meetjeslanders aan het vrijetijdsaanbod in de regio.

 

COMEET als

STEUNPUNT

COMEET als

KENNISCENTRUM

Streven naar volledige en volwaardige implementatie van  UiTPAS Meetjesland over alle 9 gemeenten.

 

Werken aan de ‘UiTPASreflex’ bij besturen en inwoners van het Meetjesland.

Meetjeslandse vrijetijdsaanbieders sensibiliseren rond het verwijderen van drempels voor vrijetijdsparticipatie.

 

 

 

 

Talenten

COMEET als

PLATFORM

COMEET als

NETWERK

Stimuleren van een divers en innovatief cultuuraanbod voor kinderen en jongeren. Inzetten op de uitbouw van een ‘makerscultuur’. Via aangepaste communicatiemix meer kinderen en jongeren bereiken.

 

COMEET als

STEUNPUNT

COMEET als

KENNISCENTRUM

Ondersteunen van creatiekansen voor kinderen en jongeren.

 

 

 

 

Versterken van competenties bij vrijetijdsaanbieders rond werken met/voor kinderen en jongeren.

Regiobib Meetjesland biedt, als stimulerende leeromgeving, jong en oud laagdrempelige kansen tot zelfontplooiing en educatie.

Grensoverstijgend

COMEET als

PLATFORM

COMEET als

NETWERK

Cultuurmarketing van de regio versterken en bewaken.

 

Actief nieuwe mogelijke samenwerkingsverbanden opzoeken met het oog op uitwisseling van expertise én hoger en breder publieksbereik.

Engagement

COMEET als

NETWERK

COMEET als

STEUNPUNT

Actief kruisbestuiving opzoeken tussen diverse vormen van burgerparticipatie.

 

 

 

 

 

Ondersteunen van de transitie van traditionele naar nieuwere vormen van burgerparticipatie.

Bekendmakingsbeleid en ondersteuning voor aanvragers van projectdossiers binnen het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking, in afstemming met het Steunpunt Bovenlokaal.

 

COMEET als

KENNISCENTRUM

Opvolgen en verkennen van nieuwe trends en (digitale) platformen.

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid

COMEET als

PLATFORM

COMEET als

NETWERK

Aanscherpen van de interne en externe ‘klimaatreflex’ bij cultuurorganisaties en initiatieven in de regio.

 

 

Cultuursector aanzetten om sensibiliserende rol op te nemen naar het brede publiek.

Vormen van brede partnerships om de impact van inspanningen door de cultuursector te verhogen.

 

COMEET als

STEUNPUNT

Regiobib Meetjesland ondersteunt actief de vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in alle aspecten van de bibliotheekwerking.

Digireflex

COMEET als

PLATFORM

COMEET als

NETWERK

Aandacht voor overall digitale maturiteit van cultuurorganisaties en -aanbieders. Versterken en verbreden van digitale vrijetijdscommunicatie.

 

 

COMEET als

KENNISCENTRUM

Inzetten op het verhogen van digitale skills van medewerkers in de cultuursector.
Nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven?